Belépés
facebook_page_plugin

Dokumentumok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint a tanulónak a 10. és 11. évfolyamot követően összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt vennie. A gyakorlat teljesítése alól felmentés nem adható, a gyakorlaton való részvétel kötelező! A következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése és az azt igazoló dokumentumok határidőre történő benyújtása.

A gyakorlat oktatási anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakmákra érvényes kerettantervi előírások tartalmazzák, melynek tartalmáról az iskola tájékoztatja a gyakorlati képző helyet.

A gyakorlat időtartama:

 • 10. évfolyamon 140 óra (4 munkahét)
 • 11. évfolyamon 140 óra (4 munkahét)

Lehetőség szerint 2020. június 22 – július 17. közötti időszakban valósuljon meg a nyári szakmai gyakorlat. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.

Kinek kell teljesíteni:

 • A szakgimnáziumi 10. és 11. évfolyamos, ügyvitel ágazatos tanulóknak, akik a tanulmányi követelményeknek megfeleltek.
 • Az év végén javítóvizsgára bukott tanulóknak is, mert az utólagosan nem pótolható.

Aki négy, vagy több tantárgyból évismétlésre bukott, az a következő tanév végén vesz részt a nyári gyakorlaton.

A gyakorlat teljesíthető:

 • a szülő által keresett, kamarai engedéllyel rendelkező munkahelyen, vagy
 • az iskola segítségével biztosított munkahelyen.

Az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat megvalósítására vállalati munkakörülmények között együttműködési megállapodás alapján van lehetőség.

A kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni legkésőbb folyó év május 31-ig.

A szerződés megkötése előtt, a tanuló befogadói nyilatkozatot visz a gazdálkodó szervezethez, aki abban nyilatkozik a szerződéskötési szándékáról.

A Befogadói nyilatkozatot kitöltve, aláírva a szakmai igazgatóhelyettesnek kell átadni.

A Befogadói nyilatkozat letölthető és nyomtatható az iskolánk honlapjáról.

A választott gyakorlati hely akkor megfelelő:

 • ha az illetékes gazdasági kamara által nyilvántartásba vett (regisztrált képzőhely), vagy a gyakorlat megkezdéséig regisztráltatott,
 • ha eleget tud tenni az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek (oktató, foglalkoztatás, Foglalkozási napló vezetése, ösztöndíj, stb.)

Az együttműködési megállapodás előkészítését a befogadó nyilatkozat alapján az iskola végzi. A tanuló viszi el aláíratni az együttműködési megállapodást (március elején).

A kitöltött, aláírt 4 példányos együttműködési megállapodást az iskolába kell visszahozni és az iskola továbbítja a kamara felé. Az együttműködési megállapodás megkötése és módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé és a megjelölt naptól hatályos.

A cégnek jogszabály szerint az adott évben érvényes minimálbér 15%-ának 1,3 szorosát (2019-ben 29.055,-Ft/hó) kell fizetnie a szakmai gyakorlat időtartamára a tanulónak.

A 18 év alatti tanulók napi munkaideje 7 óra, a 18 év fölötti tanulók napi 8 órában is teljesíthetik az összefüggő szakmai gyakorlatot.

A külső gyakorlaton részt vevő tanulókat az iskola szaktanárai ellenőrizhetik a helyszínen.

A tanuló a gyakorlatról Foglalkozási naplót és Jelenléti ívet köteles vezetni, amelyben minden munkanapról (hiányzásairól is) bejegyzéseket köteles tenni.

A Foglalkozási naplót és a Jelenléti ívet az iskola küldi meg elektronikus formában a gazdálkodó szervezetnek.

A gyakorlat végén pedig, a gyakorlóhely értékelőlapot tölt ki a tanuló munkájáról, amelyet a tanuló az iskolában - a Foglalkozási naplójával együtt - ad le legkésőbb 2020. augusztus 28. 13 óráig az iskola Titkárságán.

Hiányzások, azok igazolása

 • A tanuló hiányzását csak táppénzes papírral igazolhatja a gyakorlóhelyen.
 • Ha a tanuló igazolt + igazolatlan hiányzásai meghaladják az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette, magasabb évfolyamba nem léphet.
 • A tanuló igazolatlan mulasztása nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 5%-át. Az igazolatlan mulasztást pótolni köteles. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (továbbiakban: Szt) 40. § (1) „A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésről való első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor.”
 • A hiányzások, az előírt gyakorlati követelmények pótlását az iskola felé a gyakorlati képzés szervezőjének kell igazolnia. Ez a feltétele annak, hogy a tanuló magasabb évfolyamra léphessen.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Befogadói nyilatkozat:

Befogadó nyilatkozat és tájékoztató 11. évfolyam
Befogadó nyilatkozat és tájékoztató 10. évfolyam

Digitális Gyerekvédelmi Stratégia

Bővebben...

Bővebben...

Bővebben...

Bővebben...

Bővebben...

Bővebben...

Bővebben...

Belső adatkezelési szabályzat
Nevelő és oktató munkát segítők feladatköre
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (2019)
Iskolai tanév helyi rendje (2019)
Iskolai munkaterv 2019

Adóbevallás (2013)
Éves beszámoló (2013)
Adóbevallás (2014)
Éves beszámoló (2014)

Iskolánk nevelőtestülete azt vallja, hogy a házi feladatok önálló munkavégzésre nevelnek, amely továbbtanulásnál, illetve a munka világában is az egyik legértékesebb képesség.

Nagy szükség van az önálló tanulásra és az ebből adódó kalandokra és a felfedezés élményének megtapasztalására, ezért az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a 2019/2020-as tanév első félévének azon kötelező házi feladatait, amelyek eredményét félévente egy meghatározott számonkéréshez /TZ/ figyelembe tudjuk venni.

Beadandó házi feladatok 2019/2020 első félév

Iskolánk a következő tanévre kollágákat keres:

Angol nyelv és magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Angol nyelv szakos tanár
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Pályázatokat a E-Mail Image e-mail címre kérjük!

Nemzetköziesítési stratégia

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Károlyi Mihály

Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma

1139 Budapest, Váci út 89.

Telefon: (+36 1) 320-8427/110
Fax: (+36 1) 320-8427/119 
E-mail: E-Mail Image
Honlap: http://www.karolyi-kozgazd.hu
OM azonosí­tó: 203061

Ugrás az oldal tetejére