Könyvtár

Ha a tananyaggal kapcsolatban könyvekre lenne szükséged, vagy csak jobban érdeklődsz valamely téma iránt, akkor térj be a könyvtárba, reméljük megtaláljuk a számodra szükésges könyet!"A könyvtárunkban ülve akár a világ összes sarkába eljuthatunk."
John Lubbock

Letöltések

A tankönyvellátás helyi rendje 2019-2020 tanévre Letöltés

 

Történet

KönyvtárIskolánk 1963 szeptemberében kezdte meg működését az 1952-ben államosított, két évfolyamos Gép- és Gyorsíró iskola szervezetére épült új Közgazdasági Szakközépiskolaként a XIII. kerület Váci út 67.szám alatt. 1973-ban önálló épületet kapott az iskola és átköltözött a Váci út 89. szám alá, ahol jelenleg is működik.kep4

Iskolánk 1988-ban vette fel Károlyi Mihály (1875-1955) nevét, aki 1918-1919-ben az ország miniszterelnöke volt. 1998-ban épületbővítésre került sor. A tornaterem feletti lapos tetőn emeletráépítés történt és az így létrejött 145 négyzetméteren önálló könyvtárhelyiség került kialakításra.

A könyvtár mai kor követelményeinek megfelelően modern, napos, világos. 30 ülőhely és 4 internet hozzáféréssel rendelkező számítógép áll a felhasználók rendelkezésére. Ideális helyszín a diákok tanulásának és délutáni szabadidejük hasznos eltöltésének.

 

Gyűjtőkör

Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és feladatrendszeréből indultunk ki, amely meghatározza a könyvtár alapfunkcióját.

A tananyagon túlmutató érdeklődés kielégítésére iskolán kívüli lehetőségeket is figyelembe veszünk (például a Szabó Ervin Könyvtár Dagály utcai fiókkönyvtárát, és a számítógépes hálózaton elérhető információkat) az oktató-nevelőmunkához rendszeresen szükséges állományrészek fejlesztését azonban minden körülmények között folyamatosan biztosítani kell.

Állomány

Az ismeretközlő irodalmat a könyvtár szabadpolcos rendszerben, ETO-rendben tárolja, amely egyrészt ajándékba kapott könyvekből áll, másrészt tudatos állományfejlesztés eredménye. A könyvtár jelenleg rendelkezik egy kézikönyvtári-, szépirodalomi résszel és jelentős mennyiségű tankönyvvel. A hivatali segédkönyvtár a könyvtári állománytól függetlenül, az iskola vezetőinél, illetve a gazdasági irodában található letéti könyvtárként. A könyvek mellett időszaki kiadványok is megtalálhatóak.

Jelenleg közel 25 ezer információhordozóval rendelkezünk. Ebből körülbelül 22 ezer a nyomtatott, a többi a multimédia részben található dokumentum.

 1. Kézikönyvtár, időszaki kiadványok
  • általános és szaklexikonok;
  • általános és szakenciklopédiák;
  • szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, atlaszok;
  • a tantárgyaknak megfeleltetett, 13 féle napi-, heti és folyóirat, napilap: elsősorban gazdasági, pénzügyi, természet- és történelemtudományi ismereteket nyújtó témakörökben – valamint általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok;
 2. Ismeretközlő irodalom
  • az alapvizsga, az érettségi vizsga és a szakképesítő vizsga követelményrendszerének megfeleltetett alap- és középszintű irodalom;
  • közismereti és szakmai tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányok.
 3. Pedagógiai gyűjtemény (tanári segédkönyvek)
  • pedagógiai lexikonok, enciklopédiák, fogalomgyűjtemények, szótárak;
  • a pedagógiai programban meghatározott nevelési és - oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalom;
  • oktatási intézmények tájékoztatói;
  • az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumok;
  • a műveltségi területek módszertani segédkönyvei, segédletei.
 4. Szépirodalom
  • érettségi vizsgához és az általános műveltséghez kapcsolódó, illetve a tantárgyak mikrotervében szereplő követelmények teljesítéséhez nélkülözhetetlen művek;
  • házi- és ajánlott olvasmányok több példányban;
  • a nevelési program megvalósításához szükséges alkotások;
 5. Tartós tankönyvek
  • az iskolában tanított valamennyi tantárgy tanulásához szükséges tankönyv;
  • jelentős idegen nyelvi állomány: a nyelvtanuláshoz szükséges legfontosabb nyelvkönyvek, segédkönyvek, a sikeres nyelvvizsgához szükséges dokumentumok is olvasóink rendelkezésére állnak.
 6. Multimédia
  • hangkazetták;
  • CD-k, DVD-k;
  • CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok;
  • videokazetták;
  • elektronikus dokumentumok.

Szolgáltatások

Az iskola könyvtárát az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják a beiratkozást követően. A beiratkozás díjtalan. A felhasználók nyilvántartása és a dokumentumok mozgása kölcsönzőjegyen, valamint az integrált könyvtári rendszeren keresztül történik.

 1. Helyben használat

A könyvtárostanár szakmai segítséget ad:

 • az információhordozók közötti eligazodásban,
 • az információk kezelésében,
 • a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
 • a technikai eszközök használatában.

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.

 1. Kölcsönzés

A kölcsönzési idő tankönyvek esetében egy tanév, más típusú dokumentum esetében 4 hét. Késedelem esetén az eljárás a következő: a könyvtáros szóbeli emlékeztetője, írásbeli emlékeztető az osztályfőnök részére, majd osztályfőnöki figyelmeztetés a könyvtáros kérésére, végül írásos figyelmeztetés eljuttatása a szülőkhöz. A kikölcsönzött könyveket minden tanulónak a tanév vége előtt két héttel vissza kell adni. Erről az érintetteket egy hónappal korábban tájékoztatja a könyvtáros tanár. Az elveszett, vagy erősen megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni, illetve a könyv árát megtéríteni.

 1. Csoportos használat

Az osztályok, a tanulócsoportok, szakkörök részére a könyvtáros tanár, az osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.

Programok

A könyvtár alapszolgáltatásain túl számos alkalommal helyt ad különböző programoknak is.

 • tanórai foglalkozások,
 • különböző vetélkedők, versenyek,
 • Károlyi napi programok
 • könyvtárhasználati órák és felkészítők stb.

Házirend

 • A könyvtár területén kulturáltan kell viselkedni.
 • A könyvtárba táskát bevinni nem szabad, tilos az étkezés, a mobiltelefon használata. Ügyelni kell, hogy hangos beszéddel, zenehallgatással senki ne zavarja a többi olvasót, könyvtárhasználót.
 • A könyvtárban tilos a dohányzás!
 • A könyvtáros tudta nélkül illetéktelen személy nem tartózkodhat a helyiségben.
 • A könyvtárostanár a kötelező óraszám keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását (heti 22 óra) és a könyvtári órákat.

Nyitvatartási rend

 • Hétfő: 1000-1200
 • Szerda: 1200-1400

A nyitva tartás indokolt esetben változhat a kötelező nyitvatartási idő figyelembe vételével.

Elérhetőségek

Cím: 1139 Budapest, Váci út 89. I.emelet 137.

Telefon: +36 1 320-8427/121

E-mail: toth.kornelia@karolyi-kozgazd.hu

Könyvtárostanár: Tóth Kornélia